ما به طنز نيازمنديم، زيرا هرچه بزرگتر مي شويم اين آمادگي را پيدا مي كنيم كه افرادي ترشروي و غمگين شويم، اما بچه ها به راحتي مي خندند. زيگموند فرويد شعر ها و حکایت های عبید زاکانی - خان دایی فلفل